Gystadmarka

DESIGN: 2018
STATUS: Under utvikling
STED: Jessheim
PROGRAM: Utvikling av to ulike boligområder
OPPDRAGSGIVER: Bori Utbygging (Smedstuløkka) og EKM Invest AS (Nyholm)

Smedstuløkka og Nyholm

Smedstuløkka

Gystadmarka
Smedstuløkka og Nyholm

DESIGN: 2018
STATUS: Under utvikling
STED: Jessheim
PROGRAM: Utvikling av to ulike boligområder
OPPDRAGSGIVER: Bori Utbygging (Smedstuløkka) og EKM Invest AS (Nyholm)
Smedstuløkka

På denne siden har vi slått sammen to forskjellige prosjekter, Smedstuløkka og Nyholm, fordi de ligger i samme område - Gystadmarka. Begge tomtene utvikles til boligområder og har flere likhetstrekk, men forskjellige oppdragsgivere. 

Gystadmarka ligger 2 km øst for Jessheim sentrum, og har siden 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen for Ullensaker. Ifølge KP 2015-2030 skal om lag 75 % av forventet befolkningsvekst skal kanaliseres til Gystadmarka og igjennom fortetting av eksisterende byggesoner.

Planområdet har en lengde en lenge på ca. 2 km fra sør til nord, med en bredde på ca. 800m. Planområdet er på ca. 1500 daa, og beskrives som flatt og myrlendt. Den nye bydelen skal ha et kompakt og tett bydelssentrum rundt en foreslått sentral grønn og blå akse. Videre utover fra den sentrale aksen blir utnyttelsen noe mindre tett, lavest mot kulturlandskapet i øst, noe høyere i de vestlige delene av planområdet, nærmest sentrum. Med tanke på områdets myrlendte karakter tar skisseprosjektet utgangspunkt i en serie grøntakser som vil bidra til bedret overvanns-håndtering.

Smedstuløkka oversiktbilde
Smedstuløkka oversiktbilde

Grøntaksene vil kunne lede og holde på nedbør, samtidig som de vil fungere som grønne forbindelser mellom kulturlandskapet i øst og det nye parkområdet i vest. Den planlagte barnehagen foreslås flyttet vestover, inn i planområdet, hvor den i tydeligere grad leses som et omdreiningspunkt for den nye bydelen. Samtidig etablerer den en sentral lekeplass til bruk utenom normale åpningstider.

Skisseprosjektet tar utgangspunkt i fire boligtypologier, med mulighet for variasjoner mellom i de ulike byggefeltene. Endringer i fotavtrykk, høyder og materialpalett vil kunne understreke en gjenkjennelighet og identitet fra felt til felt, samtidig som et begrenset utvalg typologier vil sikre en robust og forutsigbar utbygging.

Majoriteten av boligene er illustrert som 3- og 4-spennere. Leilighetsbyggene vil få direkte adkomst fra parkeringsanlegg under delvis hevet terreng. Terrenghevingen er foreslått for å unngå problematikk knyttet til grunnvannstand, samt sikre avrenning av overvann ved kraftig nedbør.

Nyholm
Nyholm
Nyholm oversiktsbilde
Nyholm oversiktsbilde
Illustrasjon Nyholm
Illustrasjon Nyholm