Økern S

Fra industriøy til sammenvevd by

Sted
Økern, Oslo
Samarbeid
Løvseth+Partnere, NSW Arkitektur
Oppdragsgiver
KLP Eiendom, Bane NOR Eiendom, Skanska Eiendomsutvikling
Program
Flerfunksjonelt sentrumsområde
År
2016 -

#Bygulv

#Medvirkning

Planforslaget har vært på offentlig ettersyn våren 2023 og bearbeides.

Transformasjon fra industriøy til en del av det nye bysentrumet Økern i Hovinbyen. Planforslaget legger opp til et flerfunksjonelt bysentrum med gode forbindelser til sine omgivelser, mellom 4000-5000 nye arbeidsplasser, 350-700 nye boliger, tjeneste- og servicetilbud, bekkeåpning, turvei, torg og park og møteplasser og mye mer – som til sammen utgjør Hovinbyens hjerte.

Økern S ligger nordøst for Oslo sentrum og blir det nye sentralknutepunktet i det store byutviklingsområdet Hovinbyen. Økern er selve hjertet i Hovinbyen og skal være bysentrum for alle menneskene som bor og jobber i områdene rundt. Økern S er, sammen med nye Økern sentrum, alle nabolagenes møteplass og en viktig del av selve knutepunktet som det er essensielt at blir bymessig og velfungerende. Transformasjonen er i full gang, og det bygges boliger, næringsbygg, offentlige bygg, parker mv.

Økern er et viktig knutepunkt med flere T-banelinjer, busslinjer – også flybuss, og området er lett tilgjengelig. Området er komplekst og krever tett samarbeid. Det ble etablert et samarbeid mellom de tre grunneierne på Økern S for å sikre dette, og arbeidet med en felles detaljregulering startet i 2016. Planforslaget utvikles med et tydelig byplangrep hvor nye gater og byrom gir rom for et mangfold av byaktiviteter og med aktive fasader for ulike publikumsrettede funksjoner. En kombinasjon av flere formål, med vekt på næring og bolig sikrer et nabolag med variasjon og liv både på morgenen, dagen og kvelden.

I reguleringsfasen er det utviklet en rekke ulike løsningsforslag, blant annet gjennom bruk av Spacemaker for å løpende kunne gjøre vurderinger av faktorer som dagslys, støy og lokalklima. Det er også gjennomført ROS, i tillegg til konsekvensutredning (KU) på enkelte temaer.

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring