Langbakken

Med fokus på det sosiale nabolaget

Sted
Ås, Norge
Samarbeid
Lark Landskap
Oppdragsgiver
Pilares Eiendom
Program
27 300 m²
År
2021 -

Langbakken skal bli et nytt, inkluderende og trygt nabolag, rett nord for Ås sentrum. I samarbeid med Pilares Eiendom og LARK landskap har vi ønsket å skape et helhetlig og sosialt bærekraftig bomiljø, tuftet på prinsipper om videreføring av småbyens urbane og grønne kvaliteter, stedstypisk arkitektur og en sammensatt befolkning. Det nye nabolaget er orientert rundt en sentralt beliggende områdelekeplass som blir et viktig samlingspunkt og møteplass for både nye og etablerte åsborgere. Variasjon i uterom og boligtypologier på området tilrettelegger for et mangfold av mennesker. Med fokus på det sosiale nabolaget, sikrer prosjektet gode forbindelser av ulik karakter, fra lekeplassen til omgivelsene rundt.

Planforslaget for Langbakken felt B3, som omfatter rundt 400 boenheter, er utarbeidet av DARK Arkitekter og en oppfølging av områdereguleringen for Ås sentralområde. Områdereguleringen legger opp til transformasjon av Langbakkens vestside, fra dagens industri- og lagervirksomhet til ny boligbebyggelse. Planforslaget ligger i sentrum av transformasjonsområdet og er et viktig punkt langs Langbakken med koblingen til skole- og idrettsområdet i øst.

Langbakken utformes som et sted for alle, og er planlagt for ulike boligtypologier som appellerer til mennesker i ulike livssituasjoner, og med ulike behov. Prosjektet inneholder både rekkehus, leiligheter i ulike størrelser og bokollektiv som omkranser egne semi-private bakgårdsmiljø. Vi har vært særlig opptatt av å formgi arkitekturen som en moderne fortolkning av stedstypisk arkitektur i Ås. Bebyggelsen har stor variasjon i formspråk, takformer og fasadeliv, samt farger og materialbruk.
Et punkthus på 8 etasjer, inntrukket fra Langbakken, blir identitetsmarkør for det nye nabolaget. Punkthuset planlegges med fellesfunksjoner i første etasje, og skal fungere som en viktig markering av overgangen mellom idrettsområdet i øst, områdelekeplassen og grøntdraget langs jernbanen i vest. Området skal oppleves interessant å oppholde seg i og ferdes forbi, bli et sted som bidrar positivt både for nye beboere og for folk som bor her fra før ved å tilrettelegge for fellesskap og uformelle møter mellom mennesker.

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring